Skip to main content

Politika e privatësisë,,en,Politika e privatësisë,,en,Kjo politikë e privatësisë,,en,politikë,,en,përshkruan se si Operatori i Faqes,,en,Operatori i faqes,,en,ne,,en,SHBA,,en,ose,,en,tonë,,en,mbledh,,en,mbron dhe përdor informacionin personalisht të identifikueshëm,,en,Informata personale,,en,ju,,en,përdorues,,en,juaj,,en,mund të ofrojë në,,en,https,,en,excricket.com,,en,faqen e internetit dhe ndonjë prej produkteve apo shërbimeve të saj,,en,kolektivisht,,en,Sherbime,,en,Ai gjithashtu përshkruan zgjedhjet që janë në dispozicion për ju sa i përket përdorimit të informacionit tuaj personal dhe si mund të aksesoni dhe përditësoni këtë informacion,,en,Kjo Politikë nuk zbatohet për praktikat e kompanive që ne nuk e zotërojmë ose nuk e kontrollojmë,,en,ose për individët që ne nuk punësojnë ose menaxhojnë,,en,Mbledhja e informacionit personal,,en,Ne marrim dhe ruajmë çdo informacion që na jep me vetëdije kur plotëson ndonjë formular online në faqen e internetit,,en,Ju mund të zgjidhni të mos na ofroni informata të caktuara,,en

Privacy policy

This privacy policy (“Policy”) describes how Website Operator (“Website Operator”, “we”, “us” or “our”) collects, protects and uses the personally identifiable information (“Personal Information”) you (“User”, “you” or “your”) may provide on the https://excricket.com website and any of its products or services (collectively, “Website” or “Services”). It also describes the choices available to you regarding our use of your Personal Information and how you can access and update this information. This Policy does not apply to the practices of companies that we do not own or control, or to individuals that we do not employ or manage.

Collection of personal information

We receive and store any information you knowingly provide to us when you fill any online forms on the Website. You can choose not to provide us with certain information, por pastaj mund të mos jeni në gjendje të përfitoni nga disa prej karakteristikave të faqes së internetit,,en,Përdoruesit të cilët janë të pasigurtë lidhur me atë se cilat informata janë të detyrueshme janë të mirëpritur të na kontaktoni,,en,Mbledhja e informacionit jo-personal,,en,Kur vizitoni faqen e internetit, serverat tanë regjistrojnë automatikisht informacionin që dërgon shfletuesi juaj,,en,Këto të dhëna mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa IP e pajisjes suaj,,en,llojin e shfletuesit dhe versionin,,en,llojin e sistemit operativ dhe versionin,,en,preferencat gjuhësore ose webfaqen që keni vizituar para se të vini në faqen tonë të internetit,,en,faqet e faqes sonë të internetit që vizitoni,,en,koha e kaluar në ato faqe,,en,informacion që kërkoni në faqen tonë të internetit,,en,afatet dhe datat e qasjes,,en,dhe statistika të tjera,,en,Përdorimi dhe përpunimi i informacionit të mbledhur,,en. Users who are uncertain about what information is mandatory are welcome to contact us.

Collection of non-personal information

When you visit the Website our servers automatically record information that your browser sends. This data may include information such as your device’s IP address, browser type and version, operating system type and version, language preferences or the webpage you were visiting before you came to our Website, pages of our Website that you visit, the time spent on those pages, information you search for on our Website, access times and dates, and other statistics.

Use and processing of collected information

Çdo informacion që mbledhim prej jush mund të përdoret për të personalizuar përvojën tuaj,,en,për të përmirësuar faqen tonë të internetit,,en,të drejtuar dhe të veprojë në faqen tonë të internetit dhe shërbimeve,,en,Informacioni jo-personal mbledhur përdoret vetëm për të identifikuar rastet potenciale të abuzimit dhe për të vendosur informacione statistikore në lidhje me përdorimin e internetit,,en,Kjo informatë statistikore nuk është e bashkuar në një mënyrë të tillë që do të identifikonte ndonjë përdorues të veçantë të sistemit,,en,Ne mund të përpunojmë Informatat Personale që lidhen me ju nëse zbatohet njëra nga këto,,en,unë,,en,Ju keni dhënë pëlqimin e tyre për një ose më shumë qëllime specifike,,en,Vini re se sipas disa legjislacioneve mund të lejohet të përpunojmë informatat derisa ju kundërshtoni një përpunim të tillë,,en,duke zgjedhur,,en,pa pasur nevojë të mbështetet në pëlqimin ose ndonjë tjetër nga bazat e mëposhtme ligjore më poshtë,,en,kjo,,en,megjithatë,,en,nuk aplikohet,,en; improve our Website; run and operate our Website and Services. Non-Personal Information collected is used only to identify potential cases of abuse and establish statistical information regarding Website usage. This statistical information is not otherwise aggregated in such a way that would identify any particular user of the system.

We may process Personal Information related to you if one of the following applies: (i) You have given their consent for one or more specific purposes. Note that under some legislations we may be allowed to process information until you object to such processing (by opting out), without having to rely on consent or any other of the following legal bases below. This, however, does not apply, sa herë që përpunimi i Informacioneve Personale i nënshtrohet të drejtës evropiane për mbrojtjen e të dhënave,,en,ii,,en,Sigurimi i informacionit është i nevojshëm për kryerjen e një marrëveshjeje me ju dhe / ose për ndonjë detyrim parakontraktues të tij,,en,Përpunimi është i domosdoshëm për përmbushjen e një detyrimi ligjor për të cilin jeni subjekt,,en,iv,,en,Përpunimi lidhet me një detyrë që kryhet në interes të publikut ose në ushtrimin e autoritetit zyrtar që na është dhënë,,en,v,,ru,Përpunimi është i nevojshëm për qëllimet e interesave legjitime të ndjekura nga ne ose nga një palë e tretë,,en,Në çdo rast,,en,ne do të jemi të lumtur për të sqaruar bazën ligjore specifike që vlen për përpunimin,,en,dhe në veçanti nëse dhënia e të Dhënave Personale është një kërkesë statutore ose kontraktuale,,en; (ii) Provision of information is necessary for the performance of an agreement with you and/or for any pre-contractual obligations thereof; (ii) Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which you are subject; (iv) Processing is related to a task that is carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in us; (v) Processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by us or by a third party. In any case, we will be happy to clarify the specific legal basis that applies to the processing, and in particular whether the provision of Personal Data is a statutory or contractual requirement, ose një kërkesë e nevojshme për të hyrë në një kontratë,,en,Transferimi i informacionit dhe ruajtja,,en,Varësisht nga vendndodhja juaj,,en,transferimi i të dhënave mund të përfshijë transferimin dhe ruajtjen e informacionit tuaj në një vend tjetër nga ai juaj,,en,Ju keni të drejtë të mësoni për bazën ligjore të transfertave të informacionit në një vend jashtë Bashkimit Europian ose ndonjë organizate ndërkombëtare të qeverisur nga e drejta ndërkombëtare publike ose e krijuar nga dy ose më shumë vende,,en,të tilla si OKB,,en,dhe për masat e sigurisë të marra nga ne për të mbrojtur informacionin tuaj,,en,Nëse ndodh ndonjë transferim i tillë,,en,mund të gjeni më shumë duke kontrolluar seksionet përkatëse të këtij dokumenti ose të pyesni me ne duke përdorur informacionin e dhënë në seksionin e kontaktit,,en,Të drejtat e përdoruesve,,en.

Information transfer and storage

Depending on your location, data transfers may involve transferring and storing your information in a country other than your own. You are entitled to learn about the legal basis of information transfers to a country outside the European Union or to any international organization governed by public international law or set up by two or more countries, such as the UN, and about the security measures taken by us to safeguard your information. If any such transfer takes place, you can find out more by checking the relevant sections of this document or inquire with us using the information provided in the contact section.

The rights of users

Ju mund të ushtroni disa të drejta në lidhje me informacionin tuaj të përpunuar nga ne,,en,Veçanërisht,,en,ju keni të drejtë të bëni sa vijon,,en,ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin, ku më parë keni dhënë pëlqimin tuaj për përpunimin e informacionit tuaj,,en,ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e informacionit tuaj nëse përpunimi kryhet në baza ligjore përveç pëlqimit,,en,iii,,en,ju keni të drejtë të mësoni nëse informacioni është duke u përpunuar nga ne,,en,të marrë zbulimin në lidhje me aspekte të caktuara të përpunimit dhe të marrë një kopje të informacionit që i nënshtrohet përpunimit,,en,ju keni të drejtë të verifikoni saktësinë e informacionit tuaj dhe kërkoni që ajo të përditësohet ose të korrigjohet,,en,ju keni të drejtë,,en,nën rrethana të caktuara,,en,për të kufizuar përpunimin e informacionit tuaj,,en,në cilin rast,,en. In particular, you have the right to do the following: (i) you have the right to withdraw consent where you have previously given your consent to the processing of your information; (ii) you have the right to object to the processing of your information if the processing is carried out on a legal basis other than consent; (iii) you have the right to learn if information is being processed by us, obtain disclosure regarding certain aspects of the processing and obtain a copy of the information undergoing processing; (iv) you have the right to verify the accuracy of your information and ask for it to be updated or corrected; (v) you have the right, under certain circumstances, to restrict the processing of your information, in which case, ne nuk do të përpunojmë informacionin tuaj për ndonjë qëllim tjetër përveç ruajtjes,,en,ne,,sv,për të marrë fshirjen e informacionit tuaj personal nga ne,,en,vii,,en,ju keni të drejtë të merrni informacionin tuaj në një strukturë të strukturuar,,en,format e zakonshme të përdorura dhe makina të lexueshme dhe,,en,nëse është teknikisht e realizueshme,,en,për ta transmetuar atë në një kontrollues tjetër pa ndonjë pengesë,,en,Kjo dispozitë është e aplikueshme me kusht që informacioni juaj të përpunohet me mjete automatike dhe se përpunimi bazohet në pëlqimin tuaj,,en,në një kontratë të cilën ju jeni pjesë ose në detyrimet paragjyqësore të saj,,en,E drejta për të kundërshtuar përpunimin,,en,Ku Informacioni Personal përpunohet për një interes publik,,en,në ushtrimin e një autoriteti zyrtar të marrë për ne ose për qëllimet e interesave legjitime të ndjekura prej nesh,,en; (vi) you have the right, under certain circumstances, to obtain the erasure of your Personal Information from us; (vii) you have the right to receive your information in a structured, commonly used and machine readable format and, if technically feasible, to have it transmitted to another controller without any hindrance. This provision is applicable provided that your information is processed by automated means and that the processing is based on your consent, on a contract which you are part of or on pre-contractual obligations thereof.

The right to object to the processing

Where Personal Information is processed for a public interest, in the exercise of an official authority vested in us or for the purposes of the legitimate interests pursued by us, ju mund të kundërshtoni një përpunim të tillë duke siguruar një bazë në lidhje me situatën tuaj të veçantë për të justifikuar kundërshtimin,,en,Duhet ta dini këtë,,en,duhet të përpunohen të dhënat tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë,,en,ju mund të kundërshtoni atë përpunim në çdo kohë pa dhënë asnjë justifikim,,en,Për të mësuar,,en,nëse ne po përpunojmë Informacionin Personal për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë,,en,ju mund t'i referoheni seksioni përkatës të këtij dokumenti,,en,Si t'i ushtrojmë këto të drejta,,en,Çdo kërkesë për të ushtruar të drejtat e përdoruesit mund të drejtohet tek Pronari nëpërmjet detajeve të kontaktit të dhëna në këtë dokument,,en,Këto kërkesa mund të ushtrohen pa pagesë dhe do të adresohen nga pronari sa më shpejt të jetë e mundur dhe gjithmonë brenda një muaji,,en,Privatësia e fëmijëve,,en. You must know that, however, should your Personal Information be processed for direct marketing purposes, you can object to that processing at any time without providing any justification. To learn, whether we are processing Personal Information for direct marketing purposes, you may refer to the relevant sections of this document.

How to exercise these rights

Any requests to exercise User rights can be directed to the Owner through the contact details provided in this document. These requests can be exercised free of charge and will be addressed by the Owner as early as possible and always within one month.

Privacy of children

Ne nuk mbledhim me dashje asnjë informacion personal nga fëmijët nën moshën,,en,Nëse jeni nën moshën,,en,ju lutem mos dorëzoni asnjë informacion personal nëpërmjet faqes tonë të internetit ose shërbimit,,en,Ne inkurajojmë prindërit dhe kujdestarët ligjorë që të monitorojnë përdorimin e Internetit të fëmijëve të tyre dhe të ndihmojnë në zbatimin e kësaj Politike duke u udhëzuar fëmijëve të tyre që të mos i japin Informacioni Personal përmes Faqes ose Shërbimit tonë pa lejen e tyre,,en,Nëse keni arsye të besoni se një fëmijë nën moshën,,en,na ka siguruar informacione personale nëpërmjet faqes sonë të internetit ose shërbimit,,en,ju lutem na kontaktoni,,en,biskota,,en,Faqja e internetit përdor,,en,biskota,,en,për të ndihmuar të personalizoni përvojën tuaj në internet,,en,Një cookie është një skedar teksti që vendoset në hard diskun tuaj nga një server web faqe,,en 13. If you are under the age of 13, please do not submit any Personal Information through our Website or Service. We encourage parents and legal guardians to monitor their children’s Internet usage and to help enforce this Policy by instructing their children never to provide Personal Information through our Website or Service without their permission. If you have reason to believe that a child under the age of 13 has provided Personal Information to us through our Website or Service, please contact us.

Cookies

The Website uses “cookies” to help personalize your online experience. A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a web page server. Cookies nuk mund të përdoren për të drejtuar programe ose për të ofruar viruse në kompjuterin tuaj,,en,Cookies janë caktuar në mënyrë unike për ju,,en,dhe mund të lexohet vetëm nga një server web në domenin që lëshoi ​​cookie tek ju,,en,Ne mund të përdorim cookies për të mbledhur,,en,dyqan,,en,dhe të gjurmojë informacion për qëllime statistikore për të vepruar në faqen tonë të internetit dhe shërbimet,,en,Ju keni mundësinë të pranoni ose refuzoni cookies,,en,Shumica e shfletuesve të internetit automatikisht pranojnë cookie-t,,en,por zakonisht mund të modifikoni cilësimin e shfletuesit tuaj për të bllokuar cookie-t nëse preferoni,,en,reklamë,,en,Ne mund të shfaqim reklama online dhe ne mund të ndajmë informacione të grumbulluara dhe jo-identifikuese për klientët tanë që mbledhim përmes procesit të regjistrimit ose përmes sondazheve në internet dhe promovimeve me reklamuesit e caktuar,,en. Cookies are uniquely assigned to you, and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to you. We may use cookies to collect, store, and track information for statistical purposes to operate our Website and Services. You have the ability to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer.

Advertisement

We may display online advertisements and we may share aggregated and non-identifying information about our customers that we collect through the registration process or through online surveys and promotions with certain advertisers. Ne nuk ndajnë informacion personalisht të identifikueshëm për klientët individualë me reklamuesit,,en,Në disa raste,,en,ne mund të përdorim këtë informacion të përmbledhur dhe jo-identifikues për të ofruar reklama të përshtatura për auditorin e synuar,,en,Siguria e informacionit,,en,Ne sigurojmë informacionin që jepni në serverët e kompjuterave në një mënyrë të kontrolluar,,en,mjedis i sigurt,,en,të mbrojtur nga qasja e paautorizuar,,en,përdorim,,en,ose zbulimi,,en,Ne mbajmë administrimin e arsyeshëm,,en,teknik,,en,dhe masat mbrojtëse fizike në një përpjekje për të mbrojtur nga qasja e paautorizuar,,en,modifikim,,en,dhe zbulimi i Informacionit Personal në kontrollin dhe kujdestarinë e tij,,en,nuk mund të garantohet transmetimi i të dhënave në internet ose në rrjetin pa tel,,en,prandaj,,en,ndërsa përpiqemi të mbrojmë informacionin tuaj personal,,en,ju e pranoni këtë,,en. In some instances, we may use this aggregated and non-identifying information to deliver tailored advertisements to the intended audience.

Information security

We secure information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use, or disclosure. We maintain reasonable administrative, technical, and physical safeguards in an effort to protect against unauthorized access, use, modification, and disclosure of Personal Information in its control and custody. However, no data transmission over the Internet or wireless network can be guaranteed. Therefore, while we strive to protect your Personal Information, you acknowledge that (i) ka kufizime të sigurisë dhe privatësisë të internetit të cilat janë jashtë kontrollit tonë,,en,siguria,,en,ndershmëri,,en,dhe privatësia e çdo dhe të të gjitha informacioneve dhe të dhënave të shkëmbyera midis jush dhe faqes sonë të internetit nuk mund të garantohet,,en,dhe,,en,çdo informacion i tillë dhe të dhëna mund të shikohet ose të ngatërrohet me tranzit nga një palë e tretë,,en,përkundër përpjekjeve më të mira,,en,Shkelja e të dhënave,,en,Në rast se bëhemi të vetëdijshëm se siguria e internetit është dëmtuar ose përdoruesit Informacioni Personal është zbuluar palëve të treta të palidhura si rezultat i aktivitetit të jashtëm,,en,duke përfshirë,,en,por pa u kufizuar në,,en,sulmet e sigurisë ose mashtrimet,,en,ne rezervojmë të drejtën për të marrë masa të arsyeshme të përshtatshme,,en,hetimit dhe raportimit,,en,si dhe njoftimin dhe bashkëpunimin me autoritetet e zbatimit të ligjit,,en,Në rast të shkeljes së të dhënave,,en; (ii) the security, integrity, and privacy of any and all information and data exchanged between you and our Website cannot be guaranteed; and (iii) any such information and data may be viewed or tampered with in transit by a third-party, despite best efforts.

Data Breach

In the event we become aware that the security of the Website has been compromised or users Personal Information has been disclosed to unrelated third-parties as a result of external activity, including, but not limited to, security attacks or fraud, we reserve the right to take reasonably appropriate measures, including, but not limited to, investigation and reporting, as well as notification to and cooperation with law enforcement authorities. In the event of a data breach, ne do të bëjmë përpjekje të arsyeshme për të njoftuar individët e prekur nëse besojmë se ekziston një rrezik i arsyeshëm për dëmtim të përdoruesit si rezultat i shkeljes ose nëse njoftimi kërkohet ndryshe me ligj,,en,Kur bëjmë ne do të bëjmë një njoftim në faqen e internetit,,en,mail ju një letër,,en,Dhënia e informacioneve shpjeguese ligjore,,en,Ne do të zbulojmë çdo informacion që mbledhim,,en,përdorin ose pranojnë nëse kërkohet apo lejohet me ligj,,en,të tilla si në përputhje me një thirrje,,en,ose proces të ngjashëm ligjor,,en,dhe kur ne besojmë në mirëbesim se zbulimi është i nevojshëm për të mbrojtur të drejtat tona,,en,mbrojtur sigurinë tuaj ose sigurinë e të tjerëve,,en,hetojnë mashtrimin,,en,ose t'i përgjigjen kërkesës së qeverisë,,en,Në rast se kalojmë nëpër një tranzicion biznesi,,en,të tilla si një bashkim ose blerje nga një kompani tjetër,,en,ose shitjen e të gjithë ose një pjese të aseteve të saj,,en,llogarinë tuaj të përdoruesit,,en. When we do we will post a notice on the Website, mail you a letter.

Legal disclosure

We will disclose any information we collect, use or receive if required or permitted by law, such as to comply with a subpoena, or similar legal process, and when we believe in good faith that disclosure is necessary to protect our rights, protect your safety or the safety of others, investigate fraud, or respond to a government request. In the event we go through a business transition, such as a merger or acquisition by another company, or sale of all or a portion of its assets, your user account, dhe të dhënat personale do të jenë në mesin e aseteve të transferuara,,en,Ndryshimet dhe ndryshimet,,en,Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këtë politikë të privatësisë në lidhje me Website ose Shërbime në çdo kohë,,en,efektive pas publikimit të një versioni të përditësuar të kësaj Politike në faqen e internetit,,en,Kur bëjmë ne do të rishikojmë datën e përditësuar në fund të kësaj faqeje,,en,Përdorimi i vazhdueshëm i Faqes pas çdo ndryshimi të tillë përbën pëlqimin tuaj për këto ndryshime,,en,Pranimi i kësaj politike,,en,Ju pranoni që keni lexuar këtë Politikë dhe pajtoheni me të gjitha kushtet dhe kushtet e saj,,en,Duke përdorur faqen e internetit ose shërbimet e saj ju pranoni të jeni i detyruar nga kjo politikë,,en,Nëse nuk pranoni të respektoni kushtet e kësaj Politike,,en,ju nuk jeni i autorizuar për të përdorur ose për të hyrë në Website dhe Shërbimet e saj,,en,Na kontaktoni,,en.

Changes and amendments

We reserve the right to modify this privacy policy relating to the Website or Services at any time, effective upon posting of an updated version of this Policy on the Website. When we do we will revise the updated date at the bottom of this page. Continued use of the Website after any such changes shall constitute your consent to such changes.

Acceptance of this policy

You acknowledge that you have read this Policy and agree to all its terms and conditions. By using the Website or its Services you agree to be bound by this Policy. If you do not agree to abide by the terms of this Policy, you are not authorized to use or access the Website and its Services.

Contacting us

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Politikë,,en,Ky dokument u azhurnua për herë të fundit në maj,,en,Delhi fitoi nga,,en,LANCS vs DUR,,en,Lancs fitoi nga,,en,Amit Mishra,,hi, please contact us.

This document was last updated on May 18, 2018